خرید ضایعات کاغذ، مقوا و کتاب

خدمات

1

خرید ضایعات

2

پرداخت وجه بصورت نقدی

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

تماس با آگهی دهنده