فروش فوری دایکات پینگ پنگی با ضمانت و سرویس شده که در عرض های 180 و 160 و 150 و 200 موجود میباشد