روتاری زنجیری 210*140 دایکات میکنه، حرکت عرضی اینورتور در حال کار، سالم