این دستگاه به همراه استکر و سه طرف برش می باشد و همراه با آن ها به قیمت 200 میلیون تومان فروخته می شود. در صورت مشتری بودن، تخفیف هم دارد.