دستگاه بسیار تمیز می باشد کلا 5 سال شاید کمترم کار کرده مابقی خاموش بوده و کار نکرده