دستگاه چاپ شش رنگ کا ب آ، برای چاپ کاغذ 50* 70. قیمت پیشنهادی 350 میلیون تومان. تخفیف هم دارد.