دستگاه چاپ 6 رنگ دو ورقی مدل 2002
شش رنگ، یکرو زن، sm74، در حال کار، کارکرد ۷۶میلیون، مدل۲۰۰۲