2 ورقی تک رنگ،
مدل 77 (SORM)،
در حال کار و قابل رویت (شرایط متعارف)
مناسب برای چاپ تک رنگ و تیراژ (کتاب، سررسید، دفاتر و…)