فروش فلکسو 2 رنگ دهنه 190 و عرض 100
بسیار سالم آماده کار تمام متعلقات موجود میباشد.
فقط مصرف کننده