فروش فوری لبچسب اتومات برای جعبه های E فلوت و ته قفلی و با سرعت بالا و دقت زیاد میباشد دهنه 80 و مخصوص جعبه های کوچک E فلوت و ته قفلی