تعداد سه دستگاه ماشین افست رولند 4/5 ورقی مدل 56 roland ultra
دو دستگاه دو رنگ و یک دستگاه تک رنگ