فروش فروی چاک دستی گودرزی و اسماعیل زاده به شرط، موجود میباشد این چاک با تیغ پرفراژ و ساده میباشد