بالاترین خرید ضایعات کارتن فروشگاهی و شرکتی کارتن پرس شده، خشک
کتاب و دفتر
کاغذ فرم و کتاب جلد کنده