خرید کلیه ضایعات کاغذ اعم از
ضایعات کارتن پرس شده
ضایعات مقوای پشت طوسی پرس شده
ضایعات دفتر، کتاب، مجله، برگه فرم
پوشال و کناره بری ضایعات چاپخانه ای

تماس

نشانی :

قزوین خیابان نوروزیان

تلفن :
ایمیل :
تماس با آگهی دهنده