مجتمع چاپ مهر پایدار پارس
ماشین 4 رنگ 4.5 ورقی
پلیت ستر 4.5 ورقی
تاکن 4.5 و 2 ورقی
صحافی مفتول 8 خانه

خدمات

1

لیتوگرافی پلیت از 4.5 ورقی تا GTO

2

چاپ 4.5 ورقی 4 رنگ

3

صحافی مفتول 8 خانه

4

تاکن 2 و 4.5 ورقی

5

طراحی

6

-

7

-

تماس

نشانی :

تهران، سه راه آذری، هشت متری بوتان، پلاک 2

تلفن :
ایمیل :
تماس با آگهی دهنده