مركز خريد ضايعات كاغذ

خدمات

1

تهيه پوشال و ضايعات كاغذ

2

عرضه و توزيع انواع پوشال صنعتی و ميوه‌ای

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

تجربه، مهارت، صداقت، اعتماد

تماس با آگهی دهنده