کانون آگهی و تبلیغات نقش بنفش ارائه دهنده:
ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺰر
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ
درج آﮔﻬﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﺳﺮرﺳﯿﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
اﯾﺪه ﭘﺮدازی و ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

خدمات

1

ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ

2

ﻋﮑﺎﺳﯽ

3

ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺰر

4

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ

5

درج آﮔﻬﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

6

ﺳﺮرﺳﯿﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

7

ﻃﺮاﺣﯽ ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

تماس

نشانی :

تهران، کوچه حجازی

تماس با آگهی دهنده